Polityka prywatności

The simpler way of organize your business

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

§1Definicje Serwis - serwis internetowy "sport-center.ski" działający pod adresem https://sport-center.ski Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe     partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z     Administratorem Administrator Serwisu / Danych -     Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator)     jest firma "Sport Center Marek Żurawiecki", prowadząca     działalność pod adresem: ul. Górska 70, Godziszka, o nadanym numerze     identyfikacji podatkowej (NIP): 6310208761, świadcząca usługi drogą     elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Użytkownik - osoba fizyczna, dla której     Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem     Serwisu. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z     oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do  Serwisu Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe     gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika RODO - Rozporządzenie Parlamentu     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy     95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dane osobowe - oznaczają informacje o     zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej     („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna     to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w     szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,     numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub     jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,     fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub     społeczną tożsamość osoby fizycznej Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw  operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w     sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,     utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub     modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie     poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,     dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Ograniczenie przetwarzania - oznacza     oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich     przyszłego przetwarzania Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego     przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych     osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w     szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy     tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych     preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub     przemieszczania się Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą     oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,     którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego     działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej     danych osobowych Naruszenie ochrony danych osobowych -     oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego     ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,     przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie     danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać     konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji,     pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są     objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich     przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie     fizycznej Anonimizacja - Anonimizacja danych to     nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje     "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie     danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.W sprawachdotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktowaćsię bezpośrednio z Administratorem.§3Rodzaje Plików Cookies Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i     odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny     Serwisu Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i     odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne     Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą     umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie     umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i     zainstalowane w Serwisie Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i     odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej     sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z     Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i     odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich     ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu     sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest     ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.§4Bezpieczeństwo składowania danych Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie -     Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies     zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez     wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na     pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn     internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani     informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni     trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez     Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie     zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu     danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta     Użytkownik. Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje     wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu     w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy     dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie     posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie     pochodzących od zewnętrznych partnerów.

Za bezpieczeństwo plików Cookie,  ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w     serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie     ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista     partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności. Kontrola plików Cookie   Użytkownik może w dowolnym momencie,      samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz      dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę      internetową  Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w      najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet   Explorer 11 Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.  Zagrożenia po stronie Użytkownika -     Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy     jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od     obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze     odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję.

Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej  działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie     Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami     powinni stosować się do zasad  bezpiecznego korzystania z sieci. Przechowywanie danych osobowych -     Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i  celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich  starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez  stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§5Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
UmożliwienieLogowania do serwisu Marketing,
Remarketing w serwisach zewnętrznych
Usługi serwowania reklam Usługi afiliacyjne Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
Serwowanie usług multimedialnych
Świadczenie     usług społecznościowych

§6Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: Realizacji usług elektronicznych:   Usługi  rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z      nim związanych  Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.  Komunikacji  Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów: Prowadzenie statystyk Remarketing Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników Obsługi programów afiliacyjnych Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies: Usługi multimedialne:   YouTube  Usługi społecznościowe / łączone: (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)
   
Facebook  Prowadzenie     statystyk:   Google      Analytics

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą wkażdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.§8Rodzaje gromadzonych danych. Serwis gromadzi daneo Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, aczęść danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. Anonimowe danegromadzone automatycznie: Adres IP Typ     przeglądarki Rozdzielczość     ekranu Przybliżona     lokalizacja Otwierane     podstrony serwisu Czas     spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu Rodzaj     systemu operacyjnego Adres     poprzedniej podstrony Adres     strony odsyłającej Język     przeglądarki Prędkość     łącza internetowego Dostawca     usług internetowych. Dane gromadzonepodczas rejestracji: Imię /     nazwisko / pseudonim Adres     e-mail Adres IP     (zbierane automatycznie)Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter Imię /     nazwisko / pseudonim Adres     e-mail Adres IP     (zbierane automatycznie)Dane gromadzone podczas dodawania komentarza Imię i     nazwisko / pseudonim Adres     e-mail Adres www Adres IP     (zbierane automatycznie)Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych(bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usługstatystycznych.§9Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie. Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane a nie odsprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych(najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych doprowadzenia serwisu tj.:§10Sposób przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników: Dane     osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały     opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np.     wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla     każdej osoby odwiedzającej serwis. Dane     osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji     (profilowania). Dane     osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim. Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie: Dane     anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską. Dane  anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do     zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.§11Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: Rozporządzenia     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w     sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych     osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia     dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   art. 6      ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na      przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie  określonych celów  art. 6      ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na      żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  art. 6 ust. 1 lit. f  przetwarzanie jest niezbędne do celów      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez      administratora lub przez stronę trzecią  Ustawa z  dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) Ustawa z     dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.     1800) Ustawa z     dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994     Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub zanonimizowane w okresie do 30dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie: Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony§13Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych Serwis gromadzi przetwarza dane Użytkowników na podstawie: Prawo dostępu do danych osobowych
    Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych     osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora Prawo do sprostowania danych osobowych
    Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego     sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz     uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie     złożone do Administratora Prawo do usunięcia danych osobowych
    Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego     usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do     Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na  anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.     Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania     usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu     Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu     czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
    W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego     usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w     każdej przesyłanej wiadomości e-mail. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych     osobowych. Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych     w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość     danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora Prawo do przenoszenia danych osobowych
    Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych     osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie     używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na     żądanie złożone do Administratora Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania     danych osobowych.Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania     jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane     na żądanie złożone do Administratora Prawo wniesienia skargi. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego     zajmującego się ochroną danych osobowych.§14Kontakt do Administratora Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów Adres pocztowy - Sport Center Marek     Żurawiecki, ul. Górska 70, Godziszka Adres poczty elektronicznej -     kontakt@sportcenter.ski Połączenie telefoniczne - +48 32 231 29 46 Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem:     https://sport-center.sk/kontakt§15Wymagania Serwisu Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na     Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych     funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności     za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik     ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików     Cookie.§16Linki zewnętrzneW Serwisie -artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować sięodnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu niewspółpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą byćniebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwaTwoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartośćznajdującą się poza Serwisem.§17Zmiany w Polityce Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej     zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym     Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych     lub stosowania plików Cookie. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej     zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych     Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika     lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty     elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z     usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki     Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z     wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub     wypisać się z usługi Newsletter. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą     publikowane na tej podstronie Serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich     publikacji.